Splitting 4.4

Splitting 4.4

blue-series – Freeware – Windows
This program makes possible to divide a file into several smaller files and to join again. This is practical if you want to accommodate big files on several diskettes or other media. It comes configured with some of the common media sizes (Floppy, CD etc.) and can also use custom sizes. The program can create a batch file, that can later join the split files. Splitting also integrates into the Windows Explorer right click menu and files can be split via the SendTo menu.

Tổng quan

Splitting là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi blue-series.

Phiên bản mới nhất của Splitting là 6.35, phát hành vào ngày 27/08/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/08/2007.

Splitting đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Splitting đánh giá xếp hạng 1 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Splitting!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản